Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, czterech adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), jeden starszy wykładowca, trzech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako działalność gospodarcza prowadzona przez sieci telekomunikacyjne. Więcej o KTI »

Aktualności

20 - 22 kwietnia 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w VII Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbył się w Katowicach. Podczas tej największego wydarzenia biznesowego w Europie Środkowej, prof. Cellary pełnił funkcję moderatora sesji „Europejska Agenda Cyfrowa” poświęconej następującym tematom: główne cele EAC i stan ich realizacji; rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich znaczenie dla globalnej konkurencyjności europejskiej gospodarki; postulat jednolitego rynku cyfrowego, kluczowe inwestycje, potencjalne korzyści dla gospodarki; środki na realizację poszczególnych działań służących realizacji Agendy.

15 kwietnia 2015

Dr inż. Wojciech Wiza wygłosił w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie wykład pt. "Patrząc w dane - jak odkrywać wiedzę o gospodarce", promujący wśród uczniów konińskich liceów Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.

14 - 15 kwietnia 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w konferencji „e-Administracja dla Biznesu 2015 - e-usługi dla Biznesu”, która odbyła się w dniach 14-15 kwietnia 2015 w Warszawie. Prof. Cellary pełnił funkcję moderatora panelu dyskusyjnego zatytułowanego „E-usługi przyjazne dla biznesu – konfrontacja wizji rozwoju e-usług pomiędzy biznesem a instytucjami publicznymi”. W panelu wzięli udział Arkadiusz Bąk (podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki), Roman Dmowski (podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji) Jerzy Bujok (Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej), Jolanta Jaworska, (Dyrektor ds. Publicznych i Regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie; Konfederacja Lewiatan), Krzysztof Pietraszkiewicz (Prezes Związku Banków Polskich), Grzegorz Szyszka (Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania). Ponadto w trakcie sesji „Efektywność e-usług publicznych” prof. Cellary wygłosił wykład pt. „Chmura drogą do poprawy efektywności e-usług publicznych”.

7 kwietnia 2015

Prof. Wojciech Cellary został zaproszony do udziału w pracach Rady Fundacji INEA, której celem jest m.in. działalność oświatowo-kulturalna w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju osób i podmiotów z utrudnionym dostępem do usług multimedialnych, zagrożonych cyfrowym wykluczeniem.

2 kwietnia 2015

W wydaniu internetowym i papierowym Gazety Wyborczej z dnia 2 kwietnia 2015 (Nr 77.8410) na stronie 7 w dziale Wydarzenia ukazał się artykuł Jakuba Wątora pt. „Dziecko w sieci niebezpieczeństw”, w którym autor kilkakrotnie przywołuje wypowiedzi prof. Wojciecha Cellarego na temat zagrożeń grożących dziecku korzystającemu z Internetu.

30 marca 2015

W wydaniu papierowym Gazety Wyborczej z dnia 30 marca 2015 (Nr 74.8407) w dziale Biznes-Ludzie-Pieniądze na stronie 18 ukazał się felieton prof. Wojciecha Cellarego pt. „Dane osobowe orężem w cyberwojnie”, poświęcony bezpieczeństwu danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych w chmurze na zdalnych serwerach zarządzanych przez podmioty trzecie.

27 marca 2015

Katedra Technologii Informacyjnych znalazła się w gronie 10 najbardziej wszechstronnych katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu! Wręczenie dyplomów uznania odbyło się w trakcie spotkania strategicznego władz uczelni z pracownikami, podczas którego podsumowano wyniki działalności katedr za rok akademicki 2013/2014. Dyplom uznania z rąk Rektora UEP odebrał w imieniu pracowników prof. Wojciech Cellary, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych.

25 marca 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w uroczystym otwartym posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej, podczas którego odbyła się uroczysta promocja akademicka doktorów i doktorów habilitowanych. Prof. Cellary uczestniczył w tej uroczystości jako promotor dr. inż. Zbigniewa Paszkiewicza, któremu w maju 2014 Politechnika Gdańska nadała stopień naukowy doktora nauk technicznych.

20 marca 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w inauguracji kampanii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pod hasłem „Tydzień z Internetem 2015”, która odbyła się w Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie. Inauguracja była połączona z prezentacją działań Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych oraz finałem konkursu "Dojrz@łość w sieci. Dobre praktyki".

19 marca 2015

Prof. Wojciech Cellary wygłosił wykład pt. „Kompetencje i umiejętności w najbliższej przyszłości – programowanie i edukacja medialna” dla uczestników konferencji „Uczeń w obliczu przyszłego rynku pracy”, zorganizowanej przez UEP i portal ANSo.pl.