Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, czterech adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), jeden starszy wykładowca, trzech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako działalność gospodarcza prowadzona przez sieci telekomunikacyjne. Więcej o KTI »

Aktualności

29 maja 2015

Prof. Wojciech Cellary był głównym organizatorem spotkania z przedstawicielami Związku Banków Polskich, które odbyło się w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych UEP. Ze strony Związku Banków Polskich uczestniczyli w nim członkowie Prezydiów: Rady Bankowości Elektronicznej, Rady Wydawców Kart Bankowych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych oraz Forum Technologii Bankowych. Ze strony UEP uczestniczyli w nim rektor i prorektorzy oraz samodzielni pracownicy UEP zajmujący się problematyką finansów. Łącznie w spotkaniu urzędniczyło około 70 osób. Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy, w szczególności przy pozyskiwaniu środków na badania naukowe, w świetle nowej perspektywy budżetowej przez zawiązanie aliansu UEP ze Związkiem Banków Polskich. W trakcie spotkania prof. Wojciech Cellary wygłosił prezentację pt. „Mariaż technologii i finansów – dopasowanie badań i kształcenia kadr do potrzeb praktyki w gospodarce opartej na innowacyjności”, dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, przedstawił prezentację pt. „Badania naukowe na UEP w obszarze systemów multimedialnych”, a dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, przedstawił prezentację pt. „Płatności w Internecie Rzeczy”. W dalszej części spotkania prof. W. Cellary wygłosił wprowadzenie do dyskusji pt. „Możliwe formy współpracy UEP z sektorem bankowym”, a następnie moderował ją.

22 maja 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Forum "Uniwersytet wobec wyzwań XXI wieku”, które odbyło się w ramach obchodów 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego. Prof. Cellary został zaproszony do udziału w panelu dyskusyjnym pt. „Innowacje i technologie informacyjne. Jak wolny dostęp do wiedzy zmieni (a) uniwersytety?”.

20 - 21 maja 2015

Dr inż. Jacek Chmielewski uczestniczył w międzynarodowych warsztatach FOKUS Media Web Symposium, MWS 2015: Web of the Future for the Creative Industry – Technologies, Tools, Standards, które odbyły się w Berlinie w dniach od 20 – 21 maja 2015. Celem udziału w tych warsztatach było pogłębienie wiedzy na temat rozwiązań wielourządzeniowych w środowisku Internetu Rzeczy, niezbędnej do realizacji projektu w ramach Santander Universidades oraz spotkanie z partnerami z Fraunhofer FOKUS w celu kontynuacji prac nad wspólnym wnioskiem projektowym do H2020.

20 maja 2015

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w VII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, które odbyło się w Warszawie pod auspicjami Związku Banków Polskich i Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Prof. Rykowski podczas sesji „Nowy wzór dowodu osobistego – konsekwencje w działalności banków” wygłosił zaproszony wykład pt. „Bankowość Internetu Rzeczy”.

14 - 15 maja 2015

Prof. Wojciech Cellary i dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw.UEP, uczestniczyli w VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w Internecie” pt. „Internet rzeczy. Bezpieczeństwo Smart City”, zorganizowanej w Warszawie przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Naukowe Centrum Prawno – Informatyczne, realizujących wspólnie projekt na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pt. "Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Prof. Cellary uczestniczył w pracach Komitetu Naukowego konferencji, ponadto moderował sesję plenarną pt. „Szanse i zagrożenia związane z Internetem rzeczy w smart city”. Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski uczestniczył w sesji „Techniczne, społeczne i prawne aspekty rozwoju Internetu rzeczy w smart city”, podczas której wygłosił wykład pt. "Społecznościowe aspekty Internetu Rzeczy w inteligentnym mieście".

14 maja 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w konferencji „Europejski rynek Cyfrowy – edukacja, gospodarka, zatrudnienie”, która odbyła się w Warszawie z udziałem komisarza Komisji Europejskiej Andrusa Asipa. Prof. Cellary pełnił funkcje moderatora sesji „Europejski Rynek Cyfrowy a gospodarka”.

8 maja 2015

Mgr inż. Jakub Flotyński otrzymał w wyniku postępowania konkursowego Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej stypendium naukowe Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD, polegające na odbyciu miesięcznego stażu naukowego w wybranej jednostce naukowej w Niemczech. Mgr inż. Flotyński odbędzie swój staż w Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung Darmstadt.

8 - 9 maja 2015

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w VI Mieleckim Festiwalu Nauki „Leonardo”. W trakcie konferencji dla nauczycieli „Nowoczesna i przyjazna edukacja w cyfrowej szkole” prof. Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Programowanie i edukacja medialna”.

6 maja 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w IV Forum Bezpieczeństwa Banków, zorganizowanym w Warszawie przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji pod patronatem Związku Banków Polskich, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Narodowego Banku Polskiego. W trakcie sesji „Technologie i rozwiązania techniczne służące do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w bankach”, prof. Cellary wygłosił wykład pt. „Zdrada – kluczowy oręż w cyberwojnie”.

4 maja 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady Fundacji INEA, której celem jest m.in. działalność oświatowo-kulturalna w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju osób i podmiotów z utrudnionym dostępem do usług multimedialnych, zagrożonych cyfrowym wykluczeniem.