Sieć Ed2.0Work

Europejska sieć na rzecz wykorzystywania narzędzi Web 2.0 w edukacji i pracy

EdWeb2Work to projekt edukacyjny Unii Europejskiej, którego celami są:

  • Utworzenie sieci obejmującej obszar edukacji i pracy zawodowej, której zadaniem będzie polepszenie wykorzystania narzędzi Web 2.0 w tych obszarach.
  • Przygotowanie zbioru narzędzi, które pozwolą doświadczalnie ocenić narzędzia Web 2.0 w tych obszarach.

W trakcie projektu powstanie sieć łącząca uczestników sektora edukacyjnego i zawodowego, którzy ocenią, jak narzędzia Web 2.0 powinny być stosowane do edukacji i w pracy zawodowej.


Narzędzia związane z terminami Web 2.0 i Enterprise 2.0 otwierają przed nauczycielami i pracodawcami szerokie perspektywy, jednak stanowią równie wielkie wyzwanie. Możliwość samodzielnego tworzenia, wyszukiwania, komunikowania i współdzielenia informacji przez każdego użytkownika daje wyjątkowe możliwości nieporównywalne z dotychczasowymi narzędziami. Narzędzia Web 2.0 mogą być dobrą metodą wykorzystania potencjału ludzkiego na wszystkich poziomach oraz mogą pomóc zwiększyć wydajność i pobudzić wzrost zarówno w edukacji, jak i w pracy zawodowej.


Cele
W ramach projektu zostanie utworzona trwała sieć, której celem jest między innymi:

  • Utworzenie doświadczalnego schematu, który będzie zastosowany do wypracowania wzorców służących do oceny skuteczności istniejących i nowych narzędzi Web 2.0.
  • Identyfikacja i analiza bieżących i przyszłych potrzeb użytkowników w obszarze edukacji i pracy zawodowej oraz określenie, jak zastosować narzędzia Web 2.0 do spełnienia tych potrzeb.
  • Przebadanie aktualnych zastosowań w obszarze edukacji i pracy zawodowej i zestawienie zbioru dobrych praktyk oraz studiów przypadków pokazujących, jak mogą być skutecznie wykorzystywane różne narzędzia Web 2.0.
  • Ustanowienie centralnego repozytorium, w którym będą zbierane informacje o podobnych badaniach, przewodnikach po najlepszych przypadkach i materiałach edukacyjnych pozwalających na dokonywanie racjonalnych wyborów narzędzi Web 2.0.

Mieszane grupy nauczycieli oraz pracodawców będą badać, w jaki sposób wykorzystać nowe możliwości w różnych sektorach, jakie są potrzeby poszczególnych sektorów oraz jakie narzędzia można wykorzystać do zaspokojenia tych potrzeb. Podczas projektu zostaną zorganizowane trzy konferencje oraz zostaną utworzone lokalne grupy zainteresowanych użytkowników.


W pierwszym etapie zostanie powołane Centrum Europejskie, bazujące na pracach zrealizowanych w ramach Web2.0 European Resource Centre (www.web20erc.eu) utworzonego w 2010 roku. W obu centrach będą realizowane badania nad narzędziami Web 2.0 przy wykorzystaniu doświadczalnej oceny i wzorców wypracowanych w niniejszym projekcie.


Dowiedz się więcej o projekcie na jego stronie: www.ed20work.eu