Projekty

Obecnie realizowane projekty

Realizowane przez Katedrę technologii Informacyjnych projekty są bezpośrednio powiązane z prowadzonymi kierunkami badań. Zamierzonym efektem projektów jest praktyczne zaprojektowanie i wdrożenie rzeczywistych rozwiązań biznesowych. Poniżej wymienione są najważniejsze projekty prowadzone w chwili obecnej przez Katedrę Technologii Informacyjnych. Lista wszystkich aktualnie prowadzonych projektów znajduje się tutaj.

Semantic 3D

Projekt Semantyczne modelowanie 3D

Projekt Semantyczne modelowanie 3D ma na celu wypracowanie nowych rozwiązań w dziedzinie rozproszonych systemów bazujących na trójwymiarowych interaktywnych treściach i usługach wirtualnej (VR) i wzbogaconej (AR) rzeczywistości. W celu upowszechnienia stosowania technik VR/AR do tworzenia treści i usług, jest konieczne opracowanie rozwiązań, które pozwolą na ich społecznościowe tworzenie przez szeroką grupę użytkowników-producentów (ang. prosumers) oraz ułatwią dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie – podobnie jak jest to obecnie możliwe w przypadku standardowych treści WWW. Jednak tworzenie, wyszukiwanie i łączenie rozproszonych trójwymiarowych interaktywnych treści i usług VR/AR jest zagadnieniem znacznie bardziej złożonym niż w przypadku treści WWW. Zależności między komponentami trójwymiarowej interaktywnej wirtualnej sceny mogą obejmować, poza ich znaczeniem i formą prezentacji, również aspekty przestrzenne, czasowe, strukturalne, logiczne i behawioralne. Celem projektu jest rozwiązanie tych problemów dzięki zastosowaniu technik internetu semantycznego (ang. Semantic Web). Semantyczny opis pozwala na osiągnięcie zupełnie nowej jakości w budowaniu aplikacji internetowych, które mogą „zrozumieć” znaczenie poszczególnych komponentów treści i usług oraz zależności między nimi, a dzięki temu lepiej je wyszukiwać, łączyć i prezentować.
Więcej informacji znajduje się na stronie projektu - semantic3d.org

Sieć Ed2.0Work

Europejska sieć na rzecz wykorzystywania narzędzi Web 2.0 w edukacji i pracy

EdWeb2Work to projekt edukacyjny Unii Europejskiej, którego celami są:

  • Utworzenie sieci obejmującej obszar edukacji i pracy zawodowej, której zadaniem będzie polepszenie wykorzystania narzędzi Web 2.0 w tych obszarach.
  • Przygotowanie zbioru narzędzi, które pozwolą doświadczalnie ocenić narzędzia Web 2.0 w tych obszarach.

W trakcie projektu powstanie sieć łącząca uczestników sektora edukacyjnego i zawodowego, którzy ocenią, jak narzędzia Web 2.0 powinny być stosowane do edukacji i w pracy zawodowej.

UbiqUI

UbiqUI - Wszechobecne mobilne interfejsy użytkownika dla przemysłowych aplikacji monitoringu i kontroli.
ABB Software Research Grant

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania oferującego odpowiedni interfejs użytkownika przemysłowych aplikacji monitoringu i kontroli na dowolnym urządzeniu oraz pozwalającego na bezproblemową migrację interfejsu użytkownika z jednego urządzenia na drugie. Rozwiązania, które zapewni możliwość poprawnej prezentacji interfejsu użytkownika na urządzeniach, które pojawią się w przyszłości i będą charakteryzowały się nowymi możliwościami oraz nieznanymi wcześniej cechami.

Metoda RMV

Projekt badawczy w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora, pt.: "Metoda rekomendacji RMV dla doboru partnerów i usług w inkubatorach wirtualnych organizacji oparta na technikach eksploracji procesów". Koordynator projektu: mgr inż. Zbigniew Paszkiewicz.

Jednym z podejść do osiągnięcia adaptacyjności procesów biznesowych są systemy rekomendacji czynności dla procesów. Jedno z rozważanych w tym obszarze podejść jest oparte na technikach eksploracji procesów biznesowych (ang. process mining). W tym przypadku celem prac jest opracowanie metod przewidywania przebiegu procesu w oparciu o przeszłe doświadczenia, wyrażone w postaci rejestrów zdarzeń (czasem zwanych logami, ang. logs), przy jednoczesnym uwzględnieniu celu realizacji procesu. Zagadnienie rekomendacji czynności dla procesów oparte na technikach eksploracji procesów jest zagadnieniem nowym i proponowane metody są jeszcze mało rozwinięte. Metody te w ograniczonym stopniu biorą pod uwagę m.in. kontekst realizacji procesu, kontekst wykonania poszczególnych czynności w ramach procesu, semantykę poszczególnych czynności procesów i powiązanych z czynnościami danych, dane związane z procesami jeszcze niezakończonymi, możliwość dostosowania zasad rekomendacji do potrzeb uczestników procesu oraz specyficzne cechy procesów doboru partnerów i usług, których modele są bardzo trudne do wyekstrahowania z rejestrów zdarzeń. Do chwili obecnej rekomendacja czynności dla procesów nie była rozważana w kontekście doboru partnerów i usług realizowanego w ramach VOBE.

ARCO - Wirtualne muzea


Augmented Representation of Cultural ObjectsARCO - wynik współpracy międzynarodowej grupy skupiającej naukowców i muzealników - obejmuje cały łańcuch tworzenia wirtualnego muzeum, wystawy lub prezentacji: począwszy od cyfryzacji obiektów dziedzictwa kulturowego, poprzez ich cyfrowy retusz i uzupełnienia, magazynowanie i zarządzanie kolekcjami, a skończywszy na prezentacji z wykorzystaniem różnorodnych środków wizualizacyjnych: stron WWW, prezentacji trójwymiarowych lub przestrzeni wirtualnej lub wzbogaconej rzeczywistości.

Projekty zakończone

Na stronach Katedry można zapoznać się ze wszystkim zrealizowanymi przez Katedrę projektami.