Projekty

Projekty bieżące

  1. InterVault Secure Communication
    Projekt finansowany przez IOTA Holding LLC we współpracy z UbiVault (USA)
    Celem projektu jest opracowanie systemu komunikacji sieciowej o najwyższym poziomie bezpieczeństwa. W warstwie komunikacyjnej poszczególne komponenty systemu InterVault korzystają z powszechnie stosowanych zabezpieczeń sieciowych. W wyższej warstwie są jednak dokładane dodatkowe mechanizmy niezależnego szyfrowania i certyfikowania przekazu, które gwarantują poufność, integralność i niezaprzeczalność dokonywanych transakcji. System InterVault jest zbudowany w oparciu o rozproszoną, redundantną i skalowalną architekturę sieciową o wysokim poziomie automatyzacji. System znajduje zastosowania wszędzie tam, gdzie jest konieczne zachowanie najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa komunikacji sieciowej niezależnie od trybu komunikacji: jeden do jednego, jeden do wielu lub wielu do wielu. Przykładowe obszary aplikacyjne to systemy transakcyjne handlu kryptowalutami, systemy bezpiecznego składowania danych wrażliwych oraz bezpieczna komunikacja międzyludzka. 
  2. Wizualizacja produktów AGD w wirtualnej rzeczywistości
    Projekt finansowany przez Amica S.A.
    Przedmiotem projektu jest opracowanie metody interaktywnej trójwymiarowej wizualizacji produktów AGD firmy Amica S.A. z użyciem technik wirtualnej rzeczywistości. Głównym celem wizualizacji jest umożliwienie łatwej i efektownej fotorealistycznej prezentacji produktów w różnych wariantach wyposażenia i wykończenia. Wizualizacja może dotyczyć produktów już istniejących lub dopiero projektowanych. Dzięki opracowanym interaktywnym technikom wizualizacji jest możliwe przedstawienie zarówno typowych cech i funkcji produktów (np. włączenie, otwarcie, wyjęcie elementów ruchomych), jak i cech trudnych do prezentacji w standardowy sposób (np. budowa wewnętrzna, zasada działania, obieg powietrza itp.). Wizualizacja może działać na różnych urządzeniach, w tym na ścianie projekcyjnej, goglach wirtualnej rzeczywistości oraz urządzeniach mobilnych typu tablet lub smartfon.
  3. ABC - Ad-hoc Bluetooth Communication
    Projekt finansowany przez Amica S.A.
    Przedmiotem projektu jest opracowanie nowego sposobu porozumiewania się urządzeń AGD w sieci ad-hoc z wykorzystaniem standardu i komponentów Bluetooth 5.x. Projekt ma na celu opracowanie „inteligentnej” kuchni z możliwością sterowania za pomocą interfejsów naturalnych (głos, dotyk, obecność itp.) oraz szeregu sensorów (czujki ruchu, nacisku, temperatury i ciśnienia itp.) do wykorzystania w trakcie przygotowywania potraw. W pierwszej kolejności jest planowane opracowanie nowego profilu Bluetooth dla potrzeb komunikacji ad-hoc w standardzie Bluetooth 5.0. Profil ten, po parametryzacji, będzie następnie wykorzystywany do automatyzacji nawiązywania połączenia i wymiany danych w sieci urządzeń kuchennych i personalnych znajdujących się w tej samej lokalizacji. W następnej kolejności jest planowane zwiększenie stopnia kontroli i pomocy w czynnościach wykonywanych przez ludzi, przez zastąpienie określonych operacji manualnych ich automatycznymi odpowiednikami (identyfikacja produktów, ważenie, kontrola temperatury i czasu, itp.).

Projekty zakończone

Szósty program Ramowy Unii Europejskiej

  1. INTUITION (Network of Excellence on Virtual Reality and Virtual Environments Applications for Future Workspace) – IST-2-507248. Sieć doskonałości w dziedzinie zastosowań wirtualnej rzeczywistości i wirtualnych środowisk w przyszłych miejscach pracy, 2004 – 2008. W latach 2006 – 2008 koordynacja roboczej grupy naukowej zastosowań wirtualnej rzeczywistości w kulturze i rozrywce
Piąty program Ramowy Unii Europejskiej
  1. ARCO (Augmented Representation of Cultural Objects) – IST 2000-28336, projekt realizowany w ramach Piątego Programu Ramowego Unii Europejskiej poświęcony zastosowaniu wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości do reprezentacji dzieł sztuki, 2002 – 2004
  2. PISTE (Personalized, Immersive Sports TV Experience) – IST-1999-11172, projekt realizowany w ramach Piątego Programu Ramowego Unii Europejskiej poświęcony wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości do wzbogacenia przekazu telewizyjnego, 1999 – 2002
Czwarty program Ramowy Unii Europejskiej
  1. COSMOS - Common Open Service Market fOr SMEs, projekt realizowany wspólnie z 7 partnerami z Unii Europejskiej, 1999 – 2000
  2. CoMa – Database Support for Collaborative Multimedia Applications, projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Cooperative Research in Information Technology CRIT2, 1998 – 2000
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach innych programów
  1. Ed2.0Work – European network for the integration of Web2.0 in education and work – projekt realizowany w ramach programu Lifelong Learning Programme Komisji Europejskiej; KA3 ICT 519057-LLP-1-2011-1-UK-KA3-KA3NW (Call: DG EAC/49/2010), 2012 – 2014
  2. Web2.0ERC – European Resource Centre for Web2.0 Education – projekt realizowany w ramach programu Lifelong Learning Programme Komisji Europejskiej; KA3 ICT Nr 504839-LLP-1-2009-1-UK-KA3-KA3MP (Call: DG EAC/31/08), 2010 – 2012
  3. RCH – Re-animating cultural heritage: digital repatriation, knowledge networks and civil society strengthening in post-conflict Sierra Leone – projekt realizowany w ramach subkontraktu z Uniwersytetem w Sussex, grant Art & Humanities Research Council, 2009 – 2012
  4. MM4ALL – MultiMedia4all – projekt w ramach międzynarodowego programu Unii Europejskiej Culture 2000, 2006 – 2009
Międzynarodowe projekty naukowo-badawcze
  1. WissKI – Implementacja systemu zarządzania semantycznymi opisami obiektów architektonicznych – projekt realizowany na zlecenie Instytutu Herdera (Herder Institute for Historical Research on East Central Europe), 2016
  2. Projekt uBankApps II – Nowe Wszechobecne Aplikacje Bankowości Mobilnej - projekt realizowany przez Katedrę Technologii Informacyjnych w ramach umowy zawartej pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK SA (grupa Santander) a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, uczestniczącym w inicjatywie Santander Universidades Programy Globalne. Okres trwania projektu: maj 2015 – grudzień 2016
  3. GOLIATH – „Goal Oriented Layered System for Interoperable Activities of Things”, project w programie POLLUX II w obszarze „Innovation in Services”. Program POLLUX jest wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i agencji luksemburskiej Fonds National de la Recherche; okres trwania projektu: luty 2014 – wrzesień 2016
  4. Projekt uBankApps - Wszechobecne Aplikacje Bankowości Mobilnej - projekt realizowany przez Katedrę Technologii Informacyjnych w ramach umowy zawartej pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK SA (grupa Santander) a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu uczestniczącym w inicjatywie Santander Universidades; okres trwania projektu: luty 2013 – lipiec 2014.
  5. UbiqUI – Ubiquitous mobile user interfaces for industrial monitoring and control applications – projekt realizowany w ramach programu badawczego ABB Software Research Grant, finansowany przez międzynarodowy koncern ABB; styczeń 2012 – czerwiec 2013
  6. 3DSearch – Méthode de visualisation tridimensionnelle des résultats de rechereche sur le Web, projekt zrealizowany dla France Télécom R&D, 2001
  7. Lokalna wyszukiwarka dla systemu SYMAR oraz formularz poczty elektronicznej, projekt na zlecenie Philips Lighting Poland S.A., 2000
  8. Design, Development and Implementation of 5th Phase of the Database Support for the Distance Learning System WebWisdom TANGO, projekt finansowany przez Northeast Parallel Architectures Center at Syracuse University (USA), październik 1999 – luty 2000
  9. Design, Development and Implementation of 4th Phase of the Database Support for the Distance Learning System WebWisdom TANGO, projekt finansowany przez Northeast Parallel Architectures Center at Syracuse University (USA), luty 1999 – czerwiec 1999
  10. Design, Development and Implementation of 3rd Phase of the Database Support for the Distance Learning System WebWisdom TANGO, projekt finansowany przez Northeast Parallel Architectures Center at Syracuse University (USA), październik 1998 – kwiecień 1999
  11. Design, Development and Implementation of 2nd Phase of the Database Support for the Distance Learning System WebWisdom TANGO, projekt finansowany przez Northeast Parallel Architectures Center at Syracuse University (USA), maj 1998 – wrzesień 1998
  12. Obsługa partnerów biznesowych Philips Lighting Poland S.A. przez Internet, projekt na zlecenie Philips Lighting Poland S.A., 1999
  13. Philips Lighting Poland S.A. w Internecie – Elektroniczny biznes, projekt na zlecenie Philips Lighting Poland S.A., realizowany wspólnie z Katedrą Strategii Marketingowych, 1998
  14. Philips Lighting Poland S.A. w Internecie, projekt na zlecenie Philips Lighting Poland S.A., realizowany wspólnie z Katedrą Strategii Marketingowych, 1998
  15. Design, Development and Implementation of the Database Support for the Distance Learning System WebWisdom TANGO, projekt finansowany przez Northeast Parallel Architectures Center at Syracuse University (USA), grudzień 1997 – styczeń 1998
  16. Modélisation Stockage et Composition Dynamique des Scènes Virtuelles pour le codage synthétique MPEG-4, projekt finansowany przez Centre National d’Etudes des Télécommunications CNET (Francja) w ramach programu Consultations Thématiques, 1999
  17. Multiversion Database Support for Multimedia Systems, projekt finansowany przez Ambasadę Francji i Komitet Badań Naukowych w ramach współpracy naukowej programu French – Polish Scientific and Technological Cooperation – Joint Projects POLONIUM, 1998 – 1999
  18. Représenter, Contrôler et Utiliser l’Evolution dans les Bases de Données Orientées Objet, projekt finansowany wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji i Komitet Badań Naukowych w ramach programu Projets Concertés de Coopération Scientifique et Technique entre la France et la Pologne, 1997
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  1. Projekt kluczowy „Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (lata 2007 – 2013), wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Poznańską, Politechniką Wrocławską i Instytutem Podstaw Informatyki PAN. Priorytet I: Badania i rozwój nowoczesnych technologii; Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe; Poddziałanie 1.3.1: Projekty rozwojowe – Dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży / gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym.
    Nr umowy MNiSW: POIG01.03.01-00-008/08-00 z dnia 15 grudnia 2008. Czas trwania projektu: grudzień 2008 – grudzień 2012 (31 marca 2013 – część administracyjna)
Projekty finansowane przez PARP
  1. Koncepcja budowy internetowego systemu zarządzania szkoleniami przy wykorzystaniu platformy Ruby on Rails – projekt finansowany w ramach programu Bon na Innowacje, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2008
  2. Koncepcja wykorzystania aplikacji internetowych w procesie planowania strategicznego za pomocą Metody Aktywnego Planowania Strategicznego – projekt finansowany w ramach programu Bon na Innowacje, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2008
Zespołowy projekt badawczy finansowany przez KBN
  1. Obiektowe bazy danych do wspomagania projektowania, projekt zamawiany finansowany przez Komitet Badań Naukowych, realizacja zakończona w 1997 roku w AEP
Indywidualny projekt badawczy finansowany przez MNiI
  1. Dynamiczne modelowanie zachowania wirtualnych obiektów i scen, własny projekt badawczy dla dr. inż. Krzysztofa Walczaka, nr MNiI 3 T11C 014 28, 2005 – 2006
Projekty badawcze finansowane przez NCN
  1. Semantyczne modelowanie kontekstowych środowisk wzbogaconej rzeczywistości, projekt Dariusza Rumińskiego w ramach konkursu ETIUDA 4, Narodowe Centrum Nauki, 2016 – 2017
  2. Metody bezpiecznej dynamicznej kompozycji i eksploracji treści i usług VR/AR w rozproszonym środowisku z wykorzystaniem opisów semantycznych – projekt badawczy kierowany prez dr hab. inż. Krzysztofa Walczaka, finansowany w ramach konkursu OPUS, Narodowe Centrum Nauki; 2012 – 2017
  3. Semantyczne modelowanie interaktywnych treści 3D – projekt Jakuba Flotyńskiego w ramach konkursu ETIUDA 2 na stypendia doktorskie dla młodych naukowców, Narodowe Centrum Nauki, 2014 - 2015
  4. Metoda rekomendacji RMW dla doboru partnerów i usług w inkubatorach wirtualnych organizacji oparta na technikach eksploracji procesów – projekt Zbigniewa Paszkiewicza w ramach konkursu PRELUDIUM na stypendia doktorskie dla młodych naukowców, Narodowe Centrum Nauki, 2011 – 2014
Granty promotorskie MEiN, KBN
  1. Metoda selektywnego modelowania semantycznego SSM przeznaczona do tworzenia bezpiecznych wielodostępowych środowisk wirtualnych – grant promotorski dla Adama Wójtowicza, Nr N516 376034, 2008 – 2010
  2. Metoda wyszukiwania zasobów informacyjnych uwarunkowanych tematycznie, przestrzennie i czasowo – grant promotorski dla Mirosława Stawniaka, nr N516375834, 2008 – 2010
  3. Modelowanie interaktywnych scenariuszy edukacyjnych w środowisku mieszanej rzeczywistości, grant promotorski dla Rafała Wojciechowskiego, nr MEiN 3 T11C 019 30, 2006 – 2008
  4. Schemat metadanych interakcji obiektów multimedialnych, grant promotorski dla Jacka Chmielewskiego, nr MEiN 3 T11C 063 30, 2006 – 2008
  5. Trójwymiarowa wizualizacja wyników wyszukiwania danych w Internecie, grant promotorski dla Wojciecha Wizy, nr KBN 1317/T11/2003/25, 2003 – 2005
  6. Transformacja łańcuchów dostaw w systemach logistycznych pod wpływem technologii elektronicznego biznesu, grant promotorski dla Sergiusza Strykowskiego, nr KBN 2 H02D 010 24
  7. Modelowanie rzeczywistości wirtualnej w obiektowych bazach danych, grant promotorski dla Krzysztofa Walczaka, nr 8 T11C 024 18
Projekty międzynarodowe współfinansowane przez KBN i MNiSW
  1. Dofinansowanie realizacji projektu międzynarodowego Ed2.0 Work – sieć europejska na rzecz integracji narzędzi Web 2.0 w edukacji i środowisku pracy realizowanego w ramach Programu Lifelong Learning; Decyzja MNiSW Nr 2634/LLP/12/2013/2 z dnia 16 stycznia 2013; czas trwania projektu 2013 – 2014
  2. Dofinansowanie realizacji projektu międzynarodowego Zarządzanie i scalanie rozproszonych kolekcji obiektów kulturowych dla systemów repatriacji cyfrowej (Re-animating cultural heritage: digital repatriation, knowledge networks and civil society strengthening in post-conflict Sierra Leone) realizowanego w ramach programu Art & Humanities Research Council z UK (nr kontraktu z dnia 29.09.2009 r.). Współfinansowanie z MNiSW: nr decyzji: 768/W-AHRC/2010/0 z dnia 29 lipca 2010; czas trwania projektu 2010 – 2012
  3. Dofinansowanie realizacji projektu międzynarodowego Europejskie centrum zastosowań Web 2.0 w edukacji realizowanego w ramach programu Lifelong Learning Programme – KA3 ICT kontrakt nr 2009-12037. Współfinansowanie z MNiSW: nr decyzji 145/LLL/2010/7 z dnia 7 września 2010; czas trwania projektu 2010 – 2011
  4. Dotacja podmiotowa do projektu INTUITION (Network on Excellence on Virtual Reality and Virtual Environments Applications for Future Workspace) realizowanego w ramach 6 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, IST-2-507248. Współfinansowanie z MNiSW, 2004 – 2008
  5. Dotacja podmiotowa do projektu ARCO (Augmented Representation of Cultural Objects) realizowanego w ramach 5 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, IST 2000-28336. Współfinansowanie z KBN w ramach SPUB-M-5PR-UE, 2002 – 2004
  6. Dotacja podmiotowa do projektu PISTE (Personalized, Immersive Sports TV Experience) realizowanego w ramach 5 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, IST-1999-11172. Współfinansowanie z KBN w ramach SPUB-M-5PR-UE, 2000 – 2002
Projekty celowe
  1. Stworzenie w pełni parametryzowanego, opartego o silnik reguł decyzyjnych Systemu Kredytowego dla Banków i Instytucji Finansowych – projekt celowy Nr 6ZR9-2008C/07017; Decyzja MNiSW z dnia 18 grudnia 2008 Nr 04307/C.ZR9-6/2008; Projekt realizowany wspólnie z firmą Comarch S.A., 2008 – 2010
  2. Nowoczesny system wymiany informacji w systemach do zarządzania dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego UE w ramach Działania 1.4. Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP), Poddziałanie 1.4.1 – Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności przez wzmocnienie otoczenia biznesu, 2006 – 2007
  3. Informatyczny system zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw zintegrowany z modułem wspomagania decyzji, projekt celowy finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE w ramach Działania 1.4. Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP), Poddziałanie 1.4.1 – Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie otoczenia biznesu, 2005 – 2006
Projekty międzykatedralne finansowane przez MNiSW i NCBR
  1. Wspólny projekt Katedry Technologii Informacyjnych i Katedry Informatyki Ekonomicznej „Pracownia badań w zakresie nowej generacji usług elektronicznych UEP: e-UEP otrzymał dotację celową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 216 tys. złotych (Decyzja MNiSW nr 977/IA-LAN/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.)
  2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie przyznało dofinansowanie w wys. ponad 9 mln złotych dla projektu „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki” (nr projektu: POIG.02.03.01-30-122/13). Wniosek został przygotowany przez pracowników Katedry Technologii Informacyjnych oraz Katedry Informatyki Ekonomicznej przy współpracy z przedstawicielami Wydziału Towaroznawstwa i Wydziału Zarządzania oraz jednostek administracji Uczelni. Funkcję administratora projektu pełnił do 31 maja 2015 r. dr inż. Wojciech Wiza, a następnie dr inż. Sergiusz Strykowski. W ramach projektu powstały laboratoria badawcze przy Katedrze Technologii Informacyjnych: Pracownia Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości, Pracownia Internetu Rzeczy i Pracownia Dynamicznej Interakcji Człowiek – Komputer.
Projekty krajowe naukowo-badawcze na rzecz gospodarki
  1. „Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (Cloud computing) w sektorze administracji publicznej” projekt na zlecenie KPMG Advisory sp. z o.o. styczeń – czerwiec 2014
  2. „Kompleksowe innowacyjne zarządzanie ośrodkiem Medical SPA poprzez wdrożenie systemu CRM/ERP - wdrożenie systemu analizy potrzeb klientów on-line", projekt aplikacyjny na zlecenie firmy ProRegio Witold Sartorius, czerwiec – lipiec 2013
  3. Wykonanie testu działania modelu systemu OGX|SPECTRAL w ramach pomiaru dostarczonego przez siebie obiektu przestrzennego o zmiennym rozkładzie barwy i charakterystyk rozpraszania światła na powierzchni – projekt na zlecenie Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechatroniki, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki, luty 2011
  4. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi i administracji systemu ARCO oraz wykonanie importu danych cyfrowych do systemu ARCO zainstalowanego u Zleceniodawcy – projekt na zlecenie Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, grudzień 2010
  5. Wykonanie kolekcji wirtualnej wykorzystującej szablony ARCO oraz umieszczenie jej w domenie publicznej serwisu internetowego Zleceniodawcy – projekt na zlecenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie, 2009
  6. Przygotowanie prezentacji multimedialnej pokazującej możliwości autorskiego systemu tworzenia i zarządzania wirtualnymi muzeami ARCO na I Piknik Historyczny odbywający się w Warszawie w dniu 10 czerwca 2007 r. – projekt na zlecenie Muzeum Historii Polski w Warszawie, 2007
  7. Opracowanie zaawansowanych szablonów prezentacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz scenariuszy gier edukacyjnych wzbogaconej rzeczywistości i wirtualnej rzeczywistości – projekt na zlecenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie, 2007
  8. System wizualizacji danych meteorologicznych w Internecie – projekt na zlecenie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, 2005
  9. Opracowanie polskojęzycznej wersji interfejsu użytkownika Aplikacji Zarządzania Treścią ACMA oraz instalacji systemu ARCO na komputerach należących do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie – projekt na zlecenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2005
  10. Repozytorium wirtualnego studia i Menedżer treści wirtualnego studia – projekt na zlecenie Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej, 2004
  11. Opracowanie oprogramowania Edytora Szablonów 3D oraz Generatora scenografii 3D na potrzeby studia wirtualnego – projekt na zlecenie Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej, 2004
  12. Opracowanie demonstracji Menedżera Treści iTVP – projekt na zlecenie Telewizji Polskiej S.A., 2004
  13. Opracowanie demonstracyjne systemu dynamicznego tworzenia multimedialnych i interaktywnych treści dla interaktywnej telewizji – projekt na zlecenie Telewizji Polskiej S.A., 2003
  14. Opracowanie koncepcji metody dynamicznego tworzenia treści multimedialnych i interaktywnych treści dla interaktywnej telewizji – projekt na zlecenie Telewizji Polskiej S.A., 2003
  15. Opracowanie, zaprojektowanie i zaimplementowanie pilotowej instalacji serwera agentowego w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. – projekt na zlecenie Polskiej Telefonii Cyfrowej, 2001
  16. Technologie Agentowe w ERA GSM – ekspertyza wykonana na zlecenie Polska Telefonia Cyfrowa S.A., 2001
  17. Analiza możliwości i celowości zbudowania internetowego systemu informacyjnego DGA – projekt na zlecenie Agencji Doradztwa Gospodarczego DGA S.A., 2000
  18. Elektroniczny Biznes w Bankowości – projekt na zlecenie Wielkopolskiego Banku Kredytowego, 1999
  19. Prezentacja technologii Internetu i intranetu – projekt na zlecenie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 1997
  20. Rozszerzenie aplikacji intranetowej dla procesu sprawozdawczości tygodniowej Energetyki Poznańskiej S.A. na jej jednostki terenowe – projekt na zlecenie Energetyki Poznańskiej S.A., 1997
  21. Aplikacja intranetowa dla procesu sprawozdawczości tygodniowej Energetyki Poznańskiej S.A. na terenie miasta Poznania – projekt na zlecenie Energetyki Poznańskiej S.A., 1997
  22. Informacyjne strony WWW na temat Tel-Energo i metody ich tworzenia – projekt na zlecenie przedsiębiorstwa Telekomunikacja Energetyczna Tel-Energo S.A., 1997
  23. Multimedialne bazy danych w zastosowaniach Intranetu Energetyki – projekt na zlecenie przedsiębiorstwa Telekomunikacja Energetyczna Tel-Energo S.A, 1997
  24. Charakterystyka zakresu funkcjonalnego intranetu z punktu widzenia Sieci Korporacyjnej Energetyki – projekt na zlecenie przedsiębiorstwa Telekomunikacja Energetyczna Tel-Energo S.A., 1997
  25. Ewidencja i charakterystyka źródeł informacji koniecznych do opracowania bazy danych przedsiębiorstwa Energetyka Poznańska S.A. – projekt na zlecenie Energetyki Poznańskiej S.A., 1996
Krajowe projekty naukowo-badawcze na rzecz administracji publicznej
  1. Naukowe podstawy wdrożenia instytucji publicznych do standardu e-administracji – projekt na zlecenie Urzędu Miasta Poznania, 2005
  2. Koncepcja procesowej organizacji elektronicznego informatora dla inwestorów dla Urzędu Miasta Poznania – projekt na zlecenie Urzędu Miasta Poznania, 2004
  3. Opracowanie koncepcji portalu e-administracji zorientowanego na procesy administracyjno-biznesowe obywateli i podmiotów gospodarczych – projekt na zlecenie Urzędu Miasta Poznania, 2003
Udzielenie licencji
  1. Licencja dla Wolters Kluwer S.A. na korzystanie z programu komputerowego „Platforma PE-OPA” (Narzędzia) oraz modeli postępowań administracyjnych, wzorców dokumentów administracyjnych i szablonów prezentacji dokumentów administracyjnych wynikających z aktów prawnych i innych aktów normatywnych z dziedziny inwestycji budowlanych (Modeli Inwestycji Budowlanych) – licencja w ramach komercjalizacji wyniku realizacji projektu POIG 01.03.01-00-008/08 „Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA”; maj 2014
  2. Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego „System ARCO” do tworzenia i prezentacji wirtualnych muzeów, Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, 2010
  3. Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego „System ARCO” do tworzenia i prezentacji wirtualnych muzeów, Muzeum Historii Polski w Warszawie, 2007
  4. Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego „System ARCO” do tworzenia i prezentacji wirtualnych muzeów, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie, 2007
  5. Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania „e-MAX-ML” dla Philips Lighting Mazury, Kętrzyn 2002
  6. Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania „e-MAX-ML” dla Philips Poland Sp. z o.o., Warszawa, 2001
  7. Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania „e-MAX-ML” dla Philips Lighting Poland S.A. Piła, 2001
  8. Udzielenie licencji na system „e-MAX” dla Philips Lighting Poland S.A., 2000
  9. Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania rozszerzającego system EMAX o automatyczne składanie zamówień dla Philips Lighting Poland S.A. Piła, 2000
  10. Udzielenie licencji na system „e-MAX – Turcja” dla Philips Lighting Poland S.A., 2000
  11. Udzielenie licencji na system „e-MAX” dla Philips Lighting Farel Mazury, Kętrzyn, 2000