Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, trzech adiunktów ze stopniem doktora, pięciu asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

18 czerwca 2019

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Analiza gigadanych. Wyzwania naukoznawcze i etyczne” dla członków Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

11 czerwca 2019

Prof. Wojciech Cellary otrzymał Dyplom uznania od grona ekspertów oraz praktyków skupionych wokół Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, które zaliczyło prof. Wojciecha Cellarego do grona 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce w 2018 roku

4 - 7 czerwca 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 6th NAPLES FORUM ON SERVICE, która odbyła się na wyspie Ischia (Włochy) w dniach od 4 do 7 czerwca 2019 r. Prof. Cellary wygłosił referat zatytułowany “Advanced Technologies Impact on Service Innovation: A Human-Side of Service Engineering Perspective” (autorzy: Wojciech Cellary Pozostali autorzy to: James Spohrer, Louis E. Freund, Stephen K. Kwan, oraz Christine Leitner).

29 maja 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli poznańskiego środowiska naukowego „Wielkopolska nauka po 2020 roku – możliwości współpracy jednostek naukowo-badawczych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego”, zorganizowanym przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Tematem spotkania było zwiększenie udziału jednostek naukowo-badawczych z Wielkopolski w programach Horyzont 2020 i Horyzont Europa po wprowadzeniu Ustawy 2.0.

28 maja 2019

Mgr Daniel Wilusz obronił przed Radą Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej rozprawę doktorską zatytułowaną „System architecture and protocols of anonymous micropayments for services of the Future Internet” (Architektura systemu i protokoły anonimowych mikropłatności za usługi w Internecie Przyszłości) i uzyskał stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP. Funkcję promotora pomocniczego pełnił dr inż. Adam Wójtowicz.
Świeżo upieczonemu doktorowi serdecznie gratulujemy!27 maja 2019

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. "Gospodarka 4.0" dla pracowników UEP, którzy składali wnioski projektowe w ramach I edycji konkursu programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości "Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki" w obszarze ekonomii, finansów i zarządzania. Projekt „Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki” jest realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w latach 2019-2022 w drodze konkursu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

19 - 24 maja 2019

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, złożył wizytę naukową w firmie InterVault GK Japan z siedzibą w Tokio. Prof. Krzysztof Walczak uczestniczył w konsultacjach mających na celu określenie możliwości i kierunków dalszej współpracy naukowej w zakresie rozwoju systemów bezpiecznej komunikacji internetowej i budowy nowej generacji platform handlu kryptowalutami. Ponadto w dniu 21 maja odbyło się spotkanie z zarządem i przedstawicielami firmy InterVault GK, a 22 i 23 maja spotkania robocze z przedstawicielami firmy AI Parnters, uczestniczącej w realizacji projektu IOTA.

19 - 24 maja 2019

Dr inż. Jakub Flotyński uczestniczył w tygodniowym szkoleniu "Effective Lecturing Skills in English" w ramach projektu "Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu". Szkolenie odbyło się w Londynie w Regent’s University London.

23 maja 2019

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przyznał doroczne nagrody nauczycielom akademickim za osiągnięcia 2018 roku:

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP - nagroda Rektora UEP indywidualna I stopnia za osiągnięcia organizacyjne i wizerunkowe w roku 2018 o istotnym dla Uczelni znaczeniu, w szczególności o wymiarze międzynarodowym, w tym za: organizację międzynarodowych konferencji naukowych w kraju i za granicą, wyróżniające się osiągnięcia w zakresie współpracy naukowej, organizację konkursów i debat dotyczących istotnych problemów gospodarczych i społecznych, pracę w komisjach, komitetach, radach i innych gremiach, zwłaszcza o charakterze zewnętrznym wobec uczelni oraz aktywność popularno-naukową i publicystyczną w prasie, radiu, telewizji i mediach

Dr inż. Jakub Flotyński i dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP – nagroda zespołowa Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2018 – za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym – za artykuł pt.: „Inference-based creation of synthetic 3D content with ontologies”, Multimedia Tools and Applications.

Nagrodzonym gratulujemy!

22 maja 2019

W papierowym wydaniu Głosu Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2019 Nr ISSN 2353-6176 na stronie 2 został opublikowany wywiad z prof. Wojciechem Cellarym na temat konfliktu między USA a chińską firmą HUAWEI.