Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, trzech adiunktów ze stopniem doktora, pięciu asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

26 - 28 września 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył jako niezależny ekspert Komisji Europejskiej w sesji ewaluacyjnej raportu końcowego z realizacji projektu IMMERSIVE TV. Ewaluacja odbyła się w Barcelonie w siedzibie Technical University of Barcelona.

25 września 2018

Na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej odbyło się posiedzenie komisji przewodu doktorskiego mgr. Daniela Wilusza. Mgr Daniel Wilusz przedstawił członkom komisji podstawowe tezy swojej rozprawy doktorskiej pt. "System architecture and protocols of anonymous micropayments for services of the Future Internet". W posiedzeniu komisji uczestniczył również promotor rozprawy dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadw. UEP.

24 września 2018

W Katedrze Technologii Informacyjnych odbyło się wewnętrzne seminarium mgr. Daniela Wilusza, podczas którego zaprezentował główne aspekty rozprawy doktorskiej pt. "System architecture and protocols of anonymous micropayments for services of the Future Internet", której obrona odbędzie się na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

21 września 2018

W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 21 września 2018 nr 220.9434 w dziale Magazyn Poznań na stronie 15 ukazał się kolejny, szesnasty felieton prof. Wojciecha Cellarego z cyklu „Cellary cyfrowym okiem”, zatytułowany „Infoodpowiedzialność”, poświęcony problemom odpowiedzialności informatyki za błędy w złożonych systemach informatycznych.

20 - 21 września 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 32nd International Symposium on Computer and Information Sciences (in conjunction with the IFIP World Congress 2018), która odbyła się na Politechnice Poznańskiej w dniach 20 – 21 września 2018. W drugim dniu konferencji prof. Cellary wygłosił wykład wiodący (keynote speech) zatytułowany „The impact of emerging information technologies on persons’ privacy”.

17 - 19 września 2018

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP wziął udział w międzynarodowej konferencji The 19th IFIP / SOCOLNET Working Conference on Virtual Enterprises PRO-VE 2018, która odbyła się w Cardiff (UK) w dniach 17-19 września 2018. W trakcie konferencji prof. Jarogniew Rykowski przedstawił artykuł pt. „In-store proximity marketing by means of IoT devices” (autorzy: Tomasz Chojnacki, Jarogniew Rykowski, Sergiusz Strykowski).

18 września 2018

Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej podjęła decyzję o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Krzysztofowi Walczakowi, prof. nadzw. UEP, na podstawie przedłożonego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego.

Rada Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej przyjęła do dalszego postępowania rozprawę doktorską mgr. inż. Dariusza Rumińskiego pt. "Semantyczne modelowanie kontekstowych środowisk wzbogaconej rzeczywistości”, napisaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Walczaka.

18 września 2018

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w blisko godzinnej audycji na żywo w wieczornym programie Arsenał Kultury nt. dyrektywy europejskiej dotyczącej praw autorskich.

17 września 2018

Prof. Wojciech Cellary udzielił wywiadu Regionalnej Telewizji WTK na temat odbywającego się w Poznaniu i Pile I Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego. Wywiad ukazał się na stronie internetowej TV WTK.

17 WRZEŚNIA 2018

1. miejsce studentów AIR w konkursie GOMAC

Zespół studentów kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w składzie: Mateusz Halicki (kapitan), Dawid Śliwiński, Sebastian Jastrzębski i Aleksander Kempa, pracujący pod opieką dr. Wojciecha Czarta z UAM, zajął 1 miejsce w Europie, a następnie zwyciężył w światowym finale międzynarodowego konkursu Global Online Marketing Academic Challenge – GOMAC.