Krzysztof Walczak :: Informacje ogólne

Więcej informacji:

Krzysztof Walczakprof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak
Kierownik Katedry oraz Laboratorium VR/AR

email: walczak[at]kti.ue.poznan.pl
telefon: +48 61
639 2712

pokój: 1.7 CEUE

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0001-8170-7910


KRZYSZTOF WALCZAK ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej – w 1992 roku na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, a w 1994 na kierunku Informatyka. W 2001 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską z informatyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (specjalność: wirtualna rzeczywistość). W 2010 roku ta sama Rada nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie informatyki (specjalność: systemy multimedialne). W latach 1992 – 1996 pracował jako asystent we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych. Od roku 1996 pracuje w Katedrze Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W czasie swojej pracy odbył szereg staży zagranicznych, w tym spędził ponad rok na uniwersytecie w Syracuse (Nowy Jork, USA). Jest laureatem stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców (1998). Dwukrotnie został wyróżniony nagrodami indywidualnymi Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe oraz kilkukrotnie nagrodami zespołowymi.

Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia szeroko rozumianych systemów multimedialnych, a w szczególności systemów wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości, interaktywnej telewizji, aplikacji internetowych i intranetowych oraz multimedialnych baz danych. Uczestniczył w realizacji szeregu projektów naukowych i przemysłowych w tych dziedzinach, w wielu w charakterze koordynatora technicznego. W ramach europejskiej sieci doskonałości INTUITION kierował pracami grupy roboczej zastosowań wirtualnej rzeczywistości w kulturze i rozrywce. Wielokrotnie był powoływany jako niezależny ekspert Komisji Europejskiej do oceny wniosków i monitorowania projektów 7PR. W latach 2007-2011 był członkiem Zespołów zadaniowych MNiSW ds. oceny wniosków, a później oceny merytorycznej projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w zakresie Działania 2.3 POIG. Od 2011 roku jest członkiem Zespołu specjalistycznego MNiSW ds. infrastruktury informatycznej nauki.

Jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów naukowych opublikowanych w książkach, czasopismach i materiałach konferencyjnych oraz czterech patentów, w tym trzech europejskich i jednego amerykańskiego. Był członkiem komitetów programowych ponad 90 międzynarodowych konferencji naukowych oraz członkiem komitetów organizacyjnych 12 konferencji naukowych. Jest członkiem 8 komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych.

Jest członkiem-założycielem stowarzyszenia EuroVR Association oraz członkiem Komitetu Wykonawczego EuroVR, a także członkiem Board of Directors of VSMM (International Society on Virtual Systems and Multimedia), Web3D Consortium, ACM (Association for Computing Machinery) oraz IEEE IES (IEEE Industrial Electronics Society).


Obszary zainteresowań

   • wirtualna rzeczywistość
   • systemy multimedialne
   • interaktywna telewizja
   • aplikacje internetowe i intranetowe
   • multimedialne bazy danych