IT-SOA


IT-SOA: Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA"Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA"

Projekt dotyczy współczesnych technologii informacyjnych działających w systemach rozproszonych. Technologie te, oparte na paradygmacie SOA (ang. Service Oriented Architecture), są stosowane do informatyzacji procesów biznesowych, platform usługowych oraz infrastruktury informatycznej dla e-Science. Istotą tego podejścia jest automatyzacja zarówno uruchamiania pojedynczych usług jak i integracji usług w złożone procesy biznesowe. Zasadniczymi problemami występującymi w tym obszarze są: język opisu usług, proces publikacji usługi przez jej dostarczyciela oraz wyszukiwanie potrzebnych usług przez klienta, a także wykorzystujące semantykę protokoły kompozycji usług w złożone i często długotrwałe procesy biznesowe.
Strona projektu: http://www.soa.edu.pl

Cel strategiczny

Celem strategicznym projektu jest realizacja badań naukowych w zakresie innowacyjnych metod i narzędzi umożliwiających praktyczne zastosowanie paradygmatu Service Oriented Architecture (SOA) w procesie tworzenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, rozwoju elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

   • opracowanie technik i narzędzi umożliwiających tworzenie na drodze kompozycji, dynamicznie modyfikowalnych, nowoczesnych systemów informatycznych o podwyższonej wiarygodności, zgodnych z paradygmatem SOA;
   • wzbogacenie różnych faz procesu budowy aplikacji zgodnych paradygmatem SOA o możliwość wykorzystania informacji semantycznej;
   • opracowanie technik uruchamiania i zarządzania aplikacjami SOA uwzględniających aspekty adaptowalności i autonomicznego działania;
   • opracowanie metodologii implementacji rekonfigurowalnych wysokowydajnych usług z wykorzystaniem układów sprzętowych FPGA oraz ich integracji w ramach aplikacji SOA;
   • weryfikację opracowanych innowacyjnych metod i narzędzi budowy aplikacji SOA poprzez ich praktyczne zastosowanie w procesie tworzenia pilotowych aplikacji;
   • upowszechnienie i rozpropagowanie zdobytej wiedzy z zakresu SOA poprzez organizację i udział w konferencjach naukowych.

Oczekiwane wyniki prac

Realizacja projektu przewiduje zastosowanie opracowanych metod i narzędzi w następujących obszarach aplikacyjnych:

   • interaktywnych medycznych systemów telekonsultacyjnych,
   • informacyjnych systemów medycznych,
   • elektronicznego rynku złożonych usług biznesowych,
   • systemach monitorowania środowiska i systemach nadzoru bezpieczeństwa,
   • w sektorze telekomunikacji oraz budownictwa.

Przewiduje się także aktywny udział w pracach realizowanych przez międzynarodowe konsorcja i organizacje standaryzacyjne w zakresie nowoczesnej architektur oprogramowania dla sieciowych systemów korporacyjnych bazującej na paradygmacie SOA.

Partnerzy projektu

Projekt IT-SOA realizowany jest przez następujące uczelnie i instytuty badawcze:

   • Akademia Górniczo-Hutnicza,
   • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
   • Politechnika Poznańska,
   • Instytut Podstaw Informatyki PAN,
   • politechnika Wrocławska.

Obszar prac badawczych KTI

Badania Katedry Technologii Informacyjnych w ramach projektu IT-SOA obejmują między innymi:

   • komputerowe wspomaganie budowy specyfikacji wirtualnych organizacji,
   • adaptacja protokołów współpracy,
   • metodyki modelowania procesów postępowania administracyjnego,
   • personalizacja dostępu do usług,
   • automatyczna kompozycja usług w złożone procesy biznesowe,
   • sieci cichego przetwarzania w aplikacjach SOA,
   • zarządzanie wykonaniem usług w systemach SOA,
   • metody budowy wirtualnych organizacji i adaptacji protokołów
    współpracy z uwzględnieniem kontekstu.

Efektem realizacji projektu ma być platforma współpracy organizacji wchodzących w skład polskiego sektora budowlanego.

Badania dotyczące Wirtualnych Organizacji realizowane w ramach projektu IT-SOA

Głównym wkładem KTI w obszarze Wirtualnych Organizacji projektu ITSOA jest implementacja platformy ErGo. Platforma ErGo jest zestawem narzędzi i metod wspierających tworzenie i współpracę pomiędzy organizacjami działającymi w zakresie pojedynczego SOVOBE. Prace teoretyczne przeprowadzane przez KTI w zakresie wirtualnych organizacji stanowią podstawy teoretyczne platformy ErGo.

Na potrzeby przemysłu budowlanego jest przygotowywana aplikacja bazująca na platformie ErGo. Głównym zadaniem tej aplikacji jest zarządzanie współpracą pomiędzy deweloperem budowlanym a jego podwykonawcami w sposób zgodny z koncepcją wirtualnych organizacji.

Konsultantem przemysłowym który uczestniczył w pracach nad platformą ErGo była firma budowlana TRUST S.A.

Badania dotyczące e-Administracji realizowane w ramach projektu IT-SOA

Wkład KTI w projekt ITSOA w obszarze e-administracji polega na zaprojektowaniu i wykonaniu Platformy Elektronicznej Obsługi Postępowań Administracyjnych. Platforma PEOPA jest wynikiem badań teoretycznych przeprowadzanych w obszarze e-administracji. PEOPA składa się ze zbioru narzędzi i metod umożliwiających automatyzację realizacji postępowań administracyjnych. Głównymi komponentami platformy PEOPA są: Zintegrowane środowisko modelowania, Serwer realizacji postępowań i Portal obsługi postępowań. Zintegrowane środowisko modelowania jest narzędziem służącym do tworzenia modeli postępowań administracyjnych przy uwzględnieniu hierarchicznej natury aktów prawnych. Serwer realizacji postępowań jest odpowiedzialny za automatyczną kompozycję przebiegu postępowania administracyjnego zgodnie z zaistniałymi w nim uwarunkowaniami prawnymi. Portal obsługi postępowań jest aplikacją dla urzędnika realizującego postępowania i umożliwiającą mu interakcje z serwerem realizacji. Do podstawowych funkcji oferowanych przez portal urzędnikowi należą: inicjowanie nowych postępowań administracyjnych, monitorowanie przebiegu realizowanych postępowań oraz pobieranie i wykonywanie zadań pojawiających się w trakcie realizacji postępowań. Prowadzone obecnie prace związane z platformą PEOPA koncentrują się na opracowaniu modeli postępowań administracyjnych dla spraw z w sektora budowlanego. Zakres prac jest szeroki i obejmuje szerokie spektrum prac budowlanych poczynając od pojedynczych budynków, przez duże osiedla mieszkaniowe, nieruchomości przemysłowe, drogi, aż po zabytki.

Współpraca z urzędami administracji publicznej

Partnerami KTI w obszarze badań nad e-administracją jest Urząd Miasta Poznania i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania. Głównym wynikiem współpracy są:

 • modele procesów biznesowych firm deweloperskich i osób fizycznych realizujących inwestycje budowlane,
 • modele postępowań administracyjnych związanych z inwestycjami budowlanymi,
 • propozycja nowego modelu organizacyjnego dla Urzędu Miasta,
 • szczegółowa architektura systemu e-administracji uwzględniająca podejście procesowe do obsługi interesantów.

Obecnie prowadzona współpraca z partnerami dotyczy badań nad podejściem hierarchicznym do modelowania postępowań administracyjnych i dynamiczną adaptacją przebiegu postępowań administracyjnych do pojawiających w trakcie ich realizacji uwarunkowań prawnych. W dalszych planach jest rozważane wdrożenie platformy PEOPA w urzędach partnerów KTI.