Wojciech Cellary :: Rady i komisje

Wojciech Cellaryprof. dr hab. inż. Wojciech CELLARY
Emerytowany Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

email: wojciech.cellary[at]gmail.com

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0001-8578-4307

Więcej informacji: Informacje ogólne, Statystyki, Nagrody i wyróżnienia, Publikacje, Wykłady wiodące, Wykłady zaproszone, Organizacja konferencji, Komitety programowe konferencji, Panele dyskusyjne, Tutoriale, Seminaria na zagranicznych uniwersytetach, Promotorstwo rozpraw doktorskich, Rady i komisje, Komitety redakcyjne, Felietony  

Członkostwo w radach i komisjach

Łącznie 71
 • Członek Komisji Ekspertów Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, 2017–2018
 • Członek Zespołu Rozwoju i Bezpieczeństwa Człowieka przy Komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk, 2016–2018
 • Członek zespołu ekspertów programu Komisji Europejskiej „Active and Assisted Living Program" (AAL PROGRAM), 2016
 • Przewodniczący Rady Technologicznej Spółdzielczej Grupy Bankowej SGB Bank S.A, 2016–2018
 • Członek Rady Naukowej fundacji International Institute for Molecular Oncology, 2015
 • Członek Kapituły Nagrody „Architekci Rozwoju”, przyznawanej przez United Nations Global Compact Network Poland, 2015
 • Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2016–2020
 • Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2016–2020
 • Członek zespołu ekspertów Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, opracowujących program badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków", 2015
 • Członek kapituły konkursu "Młodzi Innowacyjni dla PGNiG", 2015
 • Członek Komisji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. Oceny Projektów poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, od czerwca 2015
 • Członek Rady Fundacji INEA, od kwietnia 2015
 • Członek Naukowej Grupy Doradczej Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego PGNiG, 2014–2020
 • Członek Rady Programowej United Nations Global Compact (Global Compact Network Poland), od sierpnia 2014
 • Członek Honorowego Komitetu Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych, od 2014
 • Przewodniczący Zespołu  Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. Programu INNOWACJE SPOŁECZNE, 2014
 • Członek zespołu recenzentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do oceny wniosków w ramach projektu "Grant Plus" (POIG 8.2.2), 2013
 • Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w panelu tematycznym  HS "Nauki Społeczne, Humanistyczne i o Sztuce" (konkursy MAESTRO I HARMONIA), 2013–2014
 • Członek Grupy Roboczej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ds.  spraw przygotowania Programu Operacyjnego Rozwoju Cyfrowego (POC) oraz koordynacji celu tematycznego 2. "Poprawa dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych", 2013
 • Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki oceniających wnioski w konkursie na granty badawcze w panelu tematycznym "Jednostka, instytucje, rynki", 2012
 • Członek Korpusu Ekspertów przy Narodowym Centrum Nauki w Krakowie na kadencję 2012–2014
 • Członek Rady Informatyzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji IV kadencji na lata 2012–2013
 • Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki oceniających wnioski w konkursie na granty badawcze w panelu tematycznym "Jednostka, instytucje, rynki", 2011
 • Członek panelu ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, partnera programu ERA-NET CHIST-ERA, oceniających wnioski w konkursie na międzynarodowe projekty w ramach tematu "From Data to Knowlegde”, 2011
 • Członek Zespołu Ekspertów MNiSW oceniających wnioski w ramach Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, od 2011
 • Przewodniczący Rady Programowej Konferencji Ministerialnej organizowanej przez Polskę w ramach Prezydencji Rady Europy 2011 (mianowanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji), 2011
 • Przewodniczący Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji na kadencję 2010–2011
 • Członek Rady Globalnego Programu Bibliotek w Polsce (w ramach Fundacji Melindy i Billa Gatesów), 2009–2014
 • Członek Rady Edukacji Informatycznej i Medialnej, organu doradczego Ministra Edukacji Narodowej, 2008–2020
 • Członek Kapituły Nagrody Marka Cara, 2007–obecnie
 • Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, 2007–2013
 • Członek kapituły nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, 2007–teraz
 • Członek Zespołu Terminologii Informatycznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, od 2007–teraz
 • Członek Kapituły I Ogólnopolskiego Konkursu "Innowatorzy 2007" na innowacyjny pomysł w dziedzinie nowych technologii, pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Funduszu Phenomind Ventures, 2007
 • Ekspert, Panel Badawczy "Technologie informacyjne i telekomunikacyjne" Narodowego Programu Foresight Polska 2020 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, koordynowanego przez Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, 2007
 • Członek Grupy Roboczej ds. Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka 2007–2013", Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007 -2013
 • Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji na Odległość, 2007–2011
 • Członek Rady Patronackiej projektu "Młoda Polska", 2006
 • Członek Rady Programowej Kolegium Doktoranckiego nt. „Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy”, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, 2006–2008
 • Członek Rady Naukowej Grandes Ecoles des Télécommunications GET, nominacja Ministra Gospodarki Republiki Francuskiej, 2006–2011
 • Członek Rady Naukowej Institut National des Télécommunications, Evry (Francja), 2006–2011
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Kształcenia na Odległość w Łodzi, 2005–2009
 • Członek Rady Naukowej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w, 2005–2009
 • Wiceprzewodniczący Rady Programowej Konsorcjum "Polskie Dziedzictwo Kulturowe - Wszechnica Multimedialna" (Uniwersytet Warszawski-Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Politechnika Warszawska (Instytut Mechatroniki i Fotoniki), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Warszawie, Artefactory Sp. z o.o.), 2005–2009
 • Członek Rady Programowej zespołu ekspertów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, opracowujących Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego na lata 2007–2020, 2005–2006
 • Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej Zespołu Wydziałów Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych w dziedzinie informatyki–akredytacja kierunków informatycznych, od 2004–2007
 • Członek Panelu Ekspertów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 2004–2006
 • Współprzewodniczący Grupy Roboczej IFIP WG 6.11 “Electronic Commerce–Communication Systems”, International Federation for Information Processing (IFIP), 2004–2012, następnie członek
 • Członek podkomitetu: IEEE Computer Entrepreneur Award Subcommittee, 2004
 • Członek Prezydium Komitetu „Polska w Zjednoczonej Europie” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, kadencja 2003–2006
 • Członek Grupy Roboczej IFIP WG 6.4 “Internet Applications Engineering”, International Federation for Information Processing (IFIP), 2003
 • Niezależny ekspert Komisji Europejskiej (Information Society Directorate General)– audyt realizacji projektów 6 PR, od 2003
 • Członek Rady Ekspertów Inicjatywy MOST - Mobile and Open Society through wireless Telecommunications, 2002–2006
 • Przedstawiciel Polski na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nt: "Technologie informacyjno-komunikacyjne dla rozwoju", Nowy Jork, USA, 2002
 • Członek Polskiego Podkomitetu Komitetu Inicjatyw Europy Środkowej i Wschodniej IEEE Computer Society, 1999
 • Reprezentant Polski w Information Society Forum, doradczym organie Komisji Europejskiej, 1999–2000
 • Członek stowarzyszenia: Armed Forces Communications and Electronics Association, 1996–2000
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań, 1995–2000
 • Senior Member, The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Computer Society, członek od 1992
 • Członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn, Warszawa, 1990–1991
 • Członek Rady Naukowej Wydawnictwa Naukowo-Technicznego, Warszawa, 1988–1991
 • Członek Rady Naukowej Projektu Rządowego CPBR 8.13: "Budowa Krajowej Akademickiej Sieci Komputerowej", Wrocław, 1988–1992
 • Przewodniczący Komisji Oceniającej I etap Centralnego Planu Badań i Rozwoju CPBR 8.7 "Technika komputerowa", 1988
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów, Wrocław, 1987–1990
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Systemów Sterowania, Katowice, 1987–1990
 • Członek Komisji Oceniającej I etap Centralnego Planu Badań i Rozwoju CPRB 8.8 "Systemy wspomagania eksperymentów inżynierskich i naukowych", 1987
 • Członek Komisji ds. Wdrożenia Technologii Informatycznych w Szkolnictwie Wyższym przy Ministrze Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, 1987–1988
 • Członek Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk, 1987–1991, 2003–2006 i 2007–2010
 • Członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Systemów Automatyki w Poznaniu, 1986–1989
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, 1982–1992
 • Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PIPS), od 1981, przewodniczący Koła Poznańskiego 1985–1987, przewodniczący Sekcji Mikrokomputerów 1983–1989, wiceprezes PIPS w latach 1983–1989, członek Komitetu Wykonawczego 1989–1992